EN
A
A
A

Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable

18 grudnia 2017

Konsorcjum DARIAH-PL wraz z Muzeum Historii Polski i DARIAH-DE organizuje konferencję poświęconą współpracy instytucji dziedzictwa oraz środowiska akademickiego

Konferencja Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 w Warszawie. Jej podstawowym tematem będzie wykorzystanie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa w badaniach z zakresu nauk humanistycznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom technicznym i prawnym, takim jak narzędzia, metodologie, kompetencje oraz regulacje i praktyki decydujące o ponownym wykorzystaniu (lub jego braku) danych czy źródeł.

Konferencja jest kontynuacją cyklu warsztatów Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools zorganizowanego przez konsorcjum DARIAH-PL, Koalicję Otwartej Edukacji oraz DARIAH-DE w celu wzmocnienia współpracy między sektorem nauki i środowiskiem GLAM. W efekcie warsztatów udało się wyodrębnić podstawowe bariery, które utrudniają wspólne prowadzenie badań i projektów, teraz zaś kluczowe będzie zaproponowanie praktycznych rozwiązań, opracowanie zestawu standardów i wskazanie rekomendowanych praktyk.

Podczas wydarzenia instytucje będą mogły zaprezentować gromadzone przez siebie cyfrowe zbiory w kontekście ich obecnego lub przyszłego wykorzystania w badaniach naukowych. Omówione zostaną także metody rozwoju i udostępniania kolekcji oraz pracy z danymi dotyczącymi historii czy dziedzictwa kulturowego. Polskie doświadczenia zestawione zostaną z rozwiązaniami wypracowanymi przez niemieckie konsorcjum DARIAH.

Wystąpieniom towarzyszyć będą dwie ścieżki warsztatowe, zaprojektowane z uwzględnieniem merytorycznej treści wystąpień przygotowanych przez instytucje kultury i dziedzictwa. Pierwsza ścieżka dotyczyć będzie technicznych aspektów współpracy badaczy i sektora GLAM, w tym standardów, protokołów wymiany danych, wykorzystania API czy udostępniania cyfrowych obiektów (w tym modeli 3D). Druga poświęcona będzie prawnym uwarunkowaniom związanym z ponownym wykorzystaniem zasobów, takim jak prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa sui generis, wolne licencje czy polityki otwartości. Podczas warsztatów wypracowane zostaną zestawy rekomendacji (dotyczących standardów opracowania, udostępniania i wykorzystania kolekcji) dla instytucji oraz naukowców, które ułatwią im prowadzenie wspólnych badań i projektów.

Konferencja Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 w Warszawie i organizowana jest przez konsorcjum DARIAH-PL, Muzeum Historii Polski oraz konsorcjum DARIAH-DE. Więcej informacji i szczegółowy Call For Papers ogłoszony zostanie niebawem na stronach DARIAH-PL i LaCH UW
.