EN
A
A
A

Spotkania DARIAH-ERIC na Uniwersytecie Warszawskim

10 grudnia 2018

W dniach 7-8 listopada odbyły się w Warszawie spotkania Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Koordynatorów Krajowych DARIAH-ERIC.

DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium) to powstała decyzją Komisji Europejskiej w 2014 roku europejska infrastruktura stawiająca sobie za cel rozwój i wspieranie badań w obszarze humanistyki i nauk o sztuce.

Podczas dwudniowego spotkania DARIAH-ERIC na Uniwersytecie Warszawskim wymieniono się doświadczeniami, zaprezentowano postępy prac oraz omówiono przyszłe wyzwania.

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego (General Assembly) otworzył Prorektor ds. naukowych UW dr hab. Maciej Duszczyk, po którym głos zabrał przedstawiciel MNiSW Mateusz Gaczyński. Zgromadzonych gości przywitał również Przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL prof. Aleksander Bursche.

Zgromadzenie Ogólne DARIAH-ERIC podejmuje decyzje m.in. w sprawie strategii i budżetu DARIAH. Członkami Zgromadzenia są przedstawiciele państw członkowskich DARIAH, którymi są obecnie Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Serbia i Słowenia.

Wydarzenie było finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytetu Warszawskiego, a jego organizatorem był Uniwersytet Warszawski.